Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Typen verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die de website www.electrominor.pt zelf of via derden verzamelt, vallen: e-mail, voornaam, achternaam, Gebruiksgegevens, Cookie, telefoonnummer, adres, bedrijfsnaam, land, stad, factuuradres en verschillende soorten gegevens.

Volledige details over elk type persoonlijke gegevens dat wordt verzameld, vindt u in de speciale secties van dit privacybeleid of in specifieke verklarende teksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens kunnen vrij worden verstrekt door de Gebruiker, of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij gebruik van www.electrominor.pt.
Tenzij anders aangegeven zijn alle door  www.electrominor.pt gevraagde Gegevens verplicht en het niet verstrekken van deze Gegevens kan het voor  www.electrominor.pt onmogelijk maken om zijn Services te leveren. In gevallen waarin www.electrominor.pt specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, zijn gebruikers vrij om te stoppen met het communiceren van deze Gegevens, zonder enige gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die vragen hebben over welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, worden uitgenodigd contact op te nemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of andere trackingtools – door  www.electrominor.pt of door de eigenaren van services van derden die worden gebruikt door  www.electrominor.pt zal dienen voor het leveren van de door de Gebruiker gevraagde Services, naast de andere doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Dienst worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld ( www.electrominor.pt ) en bevestigen dat zij de toestemming van deze derden hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

 

Modus en plaats van gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De Eigenaar verbindt zich ertoe passende fysieke, elektronische en managementprocessen te implementeren om ongeoorloofde toegang tot persoonlijke informatie te beschermen en te helpen voorkomen en om de veiligheid van de Gegevens te behouden. Deze processen houden rekening met de gevoeligheid van de informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan en met de huidige stand van de technologie. De Eigenaar volgt algemeen aanvaarde industrienormen om ingediende persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens verzending als bij ontvangst, inclusief het gebruik van elektronische kluizen en tokenisatiediensten van externe dienstverleners. Geen enkele transmissiemethode via internet of een mobiel apparaat of online opslagmethode kan echter als 100% veilig worden beschouwd. Hoewel de Eigenaar commercieel aanvaarde middelen kan gebruiken om persoonlijke informatie te beschermen, kan hij de absolute veiligheid en het daaruit voortvloeiende gebruik ervan echter niet garanderen op een manier die niet in overeenstemming is met dit Privacybeleid.

De Eigenaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie die openbaar wordt gemaakt als gevolg van fouten in de overdracht, ongeoorloofde toegang door derden of andere oorzaken buiten zijn directe controle. De Gebruiker wordt aangeraden om verantwoordelijk te handelen, aangezien hij ook een belangrijke rol moet spelen bij de bescherming van zijn informatie. De Gebruiker mag zijn gebruikersnaam, wachtwoord of andere als gevoelig beschouwde informatie over zijn account met niemand delen. Als de Eigenaar instructies voor gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt, gaat hij er altijd van uit dat deze instructies eerder zijn gewijzigd.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of gekwalificeerde IT-hulpmiddelen, waarbij organisatorische procedures en middelen worden gevolgd die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook worden geopend door bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van de  www.electrominor.pt (administratie, verkoop, marketing, juridische administratie) of externe personen (zoals derde- (partij) technische dienstverleners, bedrijfshostingbedrijven, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar als Gegevensverwerker zijn aangesteld. Een bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

 

Rechtsgrondslag voor verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker verwerken als een van de volgende hypothesen van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Let op: onder bepaalde wetgeving kan de Eigenaar toestemming krijgen om Persoonsgegevens te verwerken TOTDAT de Gebruiker bezwaar maakt tegen deze actie (“opt-out”), zonder dat hij zich hoeft te verlaten op toestemming of enige andere rechtsgrondslagen hieronder. Dit geldt echter niet wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • Het verstrekken van Gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een contract met de Gebruiker en/of eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar onderworpen is;
 • de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van een officiële machtiging die aan de Eigenaar is toegekend;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door de Eigenaar of een derde partij worden nagestreefd;

In ieder geval zal de Eigenaar graag meewerken om te verduidelijken welke rechtsgrond van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Gegevens een verplichte vereiste is op grond van de wet of contract, of een vereiste die noodzakelijk is om een ​​contract aan te gaan.

 

Plaats

De gegevens worden verwerkt op het hoofdkantoor van de Eigenaars en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.
Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kan bij gegevensoverdracht de gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land worden overgedragen. Voor meer informatie over de plaats waar dergelijke overgedragen gegevens worden verwerkt, kunnen gebruikers het gedeelte raadplegen met details over de verwerking van persoonlijke gegevens.

Gebruikers hebben ook het recht om geïnformeerd te worden over de wettelijke basis van gegevensoverdrachten naar landen buiten de Europese Unie of naar internationale organisaties die vallen onder internationaal publiekrecht of gevormd zijn door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om uw Gegevens te beschermen.

Als dergelijke overdrachten plaatsvinden, kunnen gebruikers meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of door de Eigenaar te vragen via de informatie in het contactgedeelte.

 

Bewaarperiode

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is vervuld;
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie verkrijgen over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet is ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens gedurende een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om te voldoen aan een bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn afloopt, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissing, het recht op correctie en het recht op gegevensportabiliteit na het verstrijken van de bewaartermijn niet worden afgedwongen.

 

De doeleinden van de verwerking

Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Services kan leveren, en voor de volgende doeleinden: Toegang tot serviceaccounts van derden, Contact opnemen met de Gebruiker, Inhoud van externe platforms bekijken, Verkeersoptimalisatie en -distributie, tagbeheer, antispambescherming, remarketing- en gedragsdoelstelling, registratie en authenticatie, contactbeheer en berichtenuitwisseling, interactie met livechatplatforms, interactie met sociale netwerken en externe platforms, interactie met dataverzamelingsplatforms en andere derde partijen, heat mapping en sessieregistratie, betalingsverwerking, gegevensoverdracht buiten de EU en statistieken.

Gebruikers kunnen aanvullende gedetailleerde informatie verkrijgen over dergelijke verwerkingsdoeleinden en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

 

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 

 • Neem contact op met de gebruiker

  Mailinglijst of nieuwsbrieven ( www.electrominor.pt )

  Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief of marketingcommunicatie, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst met contactpersonen van degenen die mogelijk e-mailberichten ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard over www.electrominor.pt. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van uw registratie voor deze dienst ( www.electrominor.pt ) of na het doen van een aankoop, met uw toestemming.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres en volledige naam.

  Contactformulier ( www.electrominor.pt )

  Door het contactformulier in te vullen met hun gegevens, geven gebruikers toestemming www.electrominor.pt om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken zoals aangegeven in de titel van het formulier.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mailadres, volledige naam en telefoonnummer.

   

 • Statistieken

  De services in dit gedeelte stellen de Eigenaar in staat het webverkeer te monitoren en analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker te volgen.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics is een internetanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze dienst (www.electrominor.pt) bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
  Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om advertenties uit zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid – Opt-out. Privacy Shield-deelnemer.

 

 

 • Interactie met sociale netwerken en externe platforms

  Dit type dienst maakt interactie met sociale netwerken of andere externe platforms mogelijk, rechtstreeks vanaf de pagina's van deze dienst ( www.electrominor.pt ). De interactie en informatie verkregen door www.electrominor.pt zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker op elk sociaal netwerk. Als er een service is geïnstalleerd die interactie met sociale netwerken mogelijk maakt, kan deze verkeersgegevens verzamelen voor pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

   

  DeelDit (Sharethis Inc.)

  ShareThis is een dienst die wordt aangeboden door ShareThis Inc. die een widget weergeeft die interactie met sociale netwerken en externe platforms mogelijk maakt, evenals het delen van inhoud van  www.electrominor.pt .
  Afhankelijk van de configuratie kan deze dienst widgets weergeven van derden, zoals beheerders van sociale netwerken waar interacties worden gedeeld. In dit geval worden de derde partijen die de widget leveren ook geïnformeerd over interacties en gebruiksgegevens op de pagina's waarop deze dienst is geïnstalleerd.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

 

 • Betalingsverwerking

  Betalingsverwerkingsdiensten stellen ons in staat betalingen via creditcard, bankoverschrijving of andere middelen te verwerken. Om een ​​grotere veiligheid te garanderen, verstrekt www.electrominor.pt alleen de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële tussenpersonen die de transactie uitvoeren.
  Sommige van deze services kunnen ook het verzenden van getimede berichten naar de Gebruiker van www.electrominor.pt mogelijk maken, zoals facturen op basis van e-mail en andere meldingen.

   

  Paypal (PayPal Inc.)

  PayPal is een betalingsservice die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee gebruikers online betalingen kunnen doen.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

  Plaats van verwerking: zie het privacybeleid van PayPal – Privacybeleid.

 

 • Antispambescherming

  Dit type services analyseert het verkeer van deze service (www.electrominor.pt), dat mogelijk Persoonsgegevens van gebruikers bevat, met als doel delen van het verkeer, berichten en inhoud te filteren die als SPAM worden herkend.

   

  Google reCAPTCHA (Google Inc.)

  Google reCAPTCHA is een SPAM-beveiligingsservice die wordt aangeboden door Google Inc.
  Op het gebruik van reCAPTCHA zijn het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google van toepassing.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid Privacy Shield-deelnemer.

 

 • Registratie en authenticatie

  Door zich te registreren of te authenticeren, staat de Gebruiker toe dat deze dienst ( www.electrominor.pt ) hem identificeert en hem toegang geeft tot specifieke diensten. Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen registratie- en authenticatiediensten door derden worden geleverd. In deze gevallen heeft www.electrominor.pt mogelijk toegang tot bepaalde gegevens die zijn opgeslagen door deze services van derden, voor registratie- of identificatiedoeleinden.

  De Eigenaar gebruikt de informatie die we van en over de Gebruiker verzamelen voor verschillende doeleinden, waaronder:

  • Uw verzoeken verwerken en erop reageren;
  • Begrijp gebruikersacties (bezochte services, voorkeursfuncties, gebruikspatronen, enz.), verbeter de inhoud en kenmerken van de beschikbare services (zoals het personaliseren van inhoud op waargenomen interesses), verwerk en voltooi transacties en maak speciale aanbiedingen;
  • Beheer de beschikbare Services en diagnosticeer technische problemen;
  • Het versturen van berichten op verzoek van de Gebruiker die voor hem/haar interessant zijn;
  • Het genereren en beoordelen van rapporten en het uitvoeren van onderzoek naar de gebruiksbasis en gebruikspatronen van de Services;
  • Het bieden van klantenondersteuning;
  • Geef informatie en waarschuwingen over het account van de gebruiker;
  • Uitvoering van verplichtingen en verdediging van rechten in alle contracten gesloten tussen de Gebruiker en Electrominor, Lda, inclusief betalingen en incasso's.

  Directe registratie ( www.electrominor.pt )

  De gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en persoonlijke gegevens rechtstreeks aan www.electrominor.pt te verstrekken.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: stad, geboortedatum, e-mailadres, adres, factuuradres, volledige naam, telefoonnummer, land.

 

 • Gegevensoverdracht buiten de EU

  De Eigenaar is alleen bevoegd om binnen de EU verzamelde Persoonsgegevens over te dragen aan derde landen (d.w.z. elk land dat geen deel uitmaakt van de EU) in overeenstemming met een specifieke wettelijke basis. Dergelijke overdrachten van gegevens zullen gebaseerd zijn op een van de hieronder beschreven rechtsgronden. Gebruikers kunnen de Eigenaar vragen stellen om erachter te komen welke rechtsgrond van toepassing is op welke specifieke service.

   

  Overdracht van gegevens naar het buitenland op basis van autorisatie ( www.electrominor.pt )

  Als dit de rechtsgrondslag is, worden de Persoonsgegevens van de gebruikers alleen vanuit de EU naar derde landen overgedragen als de Gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven voor de overdracht, nadat hij is geïnformeerd over de mogelijke risico's als gevolg van het ontbreken van een toereikendheid besluit en passende waarborgen.
  In dergelijke gevallen zal de Eigenaar gebruikers correct informeren en hun uitdrukkelijke toestemming verkrijgen via de Service www.electrominor.pt.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens

 

 • Inhoud van externe platforms bekijken

  Met dit soort services kan de Gebruiker inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van deze service ( www.electrominor.pt ) bekijken en ermee communiceren. Als dit type service is geïnstalleerd, kan deze webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

   

  Google-lettertypen (Google Inc.)

  Google Fonts is een dienst voor de visualisatie van lettertypen die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee www.electrominor.pt dit soort inhoud op zijn pagina's kan insluiten.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

  Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid Privacy Shield-deelnemer.

   

  Google Maps-widget (Google Inc.)

  Google Maps is een kaartvisualisatieservice die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee  www.electrominor.pt dit soort inhoud op uw pagina's kan insluiten.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid Privacy Shield-deelnemer.

   

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben met name de rechten om het volgende te doen:

 • U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken in gevallen waarin ze vooraf toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan hun toestemming. Aanvullende details vindt u in het specifieke gedeelte hieronder.
 • Toegang tot uw gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten of hun Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking ervan en om een ​​kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Controleer en verzoek om rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te verzoeken dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Beperk de verwerking van uw gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken voor enig ander doel dan het opslaan ervan.
 • Laat uw Persoonsgegevens wissen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om verwijdering van hun persoonlijke gegevens van de Eigenaar te eisen.
 • Ontvang uw gegevens en laat deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat dat algemeen wordt gebruikt en dat door machines kan worden gelezen, en om ze, indien technisch haalbaar, ongehinderd naar een andere beheerder te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker een van de partijen is, of op precontractuele verplichtingen uit dezelfde overeenkomst.
 • Registreer een klacht. Gebruikers hebben het recht om een ​​klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

In gevallen waarin Persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officiële machtiging die aan de Eigenaar toebehoort, of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door het verstrekken van een reden die verband houdt met uw situatie, in het bijzonder om het bezwaar te rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat als hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen een dergelijke verwerking, zonder daarvoor enige rechtvaardiging te hoeven geven. Gebruikers kunnen de respectieve secties van dit document raadplegen.

 

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar met behulp van de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een termijn van minder dan één maand worden beantwoord.

 

Cookiebeleid

 

Cookies bestaan ​​uit stukjes code die in de browser zijn geïnstalleerd en die de Eigenaar helpen de Dienst te verlenen in overeenstemming met de beschreven doelstellingen. Voor sommige doeleinden waarvoor cookies worden geïnstalleerd, is mogelijk ook toestemming van de gebruiker vereist.

In gevallen waarin de installatie van cookies gebaseerd is op toestemming, kan deze toestemming op elk moment vrijelijk worden ingetrokken door de instructies in dit document te volgen.

Technische cookies en cookies die algemene statistische doeleinden dienen

 • Activiteit die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de Dienst

  www.electrominor.pt gebruikt cookies om de gebruikerssessie op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van  www.electrominor.pt, bijvoorbeeld activiteiten die betrekking hebben op verkeersdistributie.

 

 • Activiteit met betrekking tot opnamevoorkeuren, optimalisatie en statistieken

  www.electrominor.pt gebruikt cookies om browservoorkeuren op te slaan en de browse-ervaring van de gebruiker te optimaliseren. Deze cookies omvatten bijvoorbeeld cookies die worden gebruikt om taal- en valutavoorkeuren in te stellen, of cookies voor het beheren van first-person-statistieken die rechtstreeks door de site-eigenaar worden gebruikt.

   

Andere soorten cookies of derde partijen die cookies installeren

Sommige van de hierboven genoemde services verzamelen statistieken in een anonieme en geaggregeerde vorm en vereisen mogelijk geen toestemming van de gebruiker of worden mogelijk rechtstreeks door de Eigenaar beheerd – afhankelijk van hoe ze worden beschreven – zonder de hulp van derden.

Als een dienst van een derde partij wordt vermeld onder de onderstaande tools, kunnen deze worden gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker te controleren – naast de informatie die hierin wordt weergegeven en zonder medeweten van de Eigenaar. Raadpleeg het privacybeleid van de genoemde diensten voor meer gedetailleerde informatie.

 

Hoe kan de Gebruiker toestemming geven of intrekken voor de installatie van Cookies?

In aanvulling op wat in dit document wordt uiteengezet, kan de gebruiker de cookievoorkeuren rechtstreeks vanuit zijn eigen browser beheren en bijvoorbeeld voorkomen dat derden cookies installeren.

Via de browservoorkeuren is het ook mogelijk om in het verleden geïnstalleerde cookies te verwijderen, inclusief cookies die mogelijk de initiële toestemming voor de installatie van cookies door deze website hebben opgeslagen. Gebruikers kunnen informatie vinden over het beheer van cookies in hun meest gebruikte browsers op het volgende adres: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door op de verwijderingslink te klikken (indien aanwezig) of door contact op te nemen met de derde partij.

Niettegenstaande het voorgaande informeert de Eigenaar dat gebruikers de instructies kunnen volgen die worden gegeven in de volgende gekoppelde initiatieven van de EDAA (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke services. Dergelijke initiatieven stellen gebruikers in staat hun trackingvoorkeuren voor de meeste advertentietools te selecteren. De Eigenaar raadt gebruikers aan deze bronnen te gebruiken naast de informatie in dit document.

 

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van Gebruikers kunnen voor juridische doeleinden worden gebruikt door de Eigenaar, voor de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit misbruik van deze Dienst (www.electrominor.pt) of gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar mogelijk verplicht is om Persoonsgegevens openbaar te maken op verzoek van daartoe bevoegde overheidsinstanties.

 

Wat gebeurt er als ik mijn persoonlijke gegevens niet vrijgeef

Behalve zoals bepaald in het volgende punt 4.2 zijn de persoonsgegevens die wij u vragen ons te verstrekken, waaronder e-mailadres, adres, telefoonnummer, noodzakelijk voor de verwerking van uw bestelling en voor de aankoop van producten op deze website, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving of om andere diensten aan te bieden die op deze website worden aangeboden en door u worden aangevraagd.
Als u weigert ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, kunnen wij uw verzoek voor de aankoop van producten of het aanbieden van andere diensten op deze website, zoals klantenondersteuning, niet verwerken.
Het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens kan een rechtvaardiging zijn voor onze weigering om uw bestelling voor de aankoop van producten op deze website of voor het verlenen van diensten te verwerken.
De openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens die verder gaat dan nodig is om te voldoen aan wettelijke of contractuele parameters of om de door u gevraagde diensten te leveren, is optioneel en heeft geen invloed op het gebruik van deze website of de diensten ervan en de aankoop van producten.
We laten u weten of uw persoonlijke gegevens verplicht of optioneel zijn, waarbij we met een asterisk (*) de informatie markeren die verplicht moet worden ingevuld. Als u de optionele gegevens niet invult, worden er geen boetes opgelegd.
Openbaarmaking van gevoelige gegevens wordt nooit gevraagd en is verboden.

 

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid, kan www.electrominor.pt de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke diensten of de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens.

 

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen  www.electrominor.pt en eventuele services van derden bestanden verzamelen die de interactie met  www.electrominor.pt registreren (systeemlogboeken) of voor dit doel andere persoonlijke gegevens (zoals IP-adres) gebruiken.

 

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

De Eigenaar kan op elk moment om meer details vragen over de verzameling of verwerking van Persoonsgegevens. Bekijk de contactgegevens bovenaan dit document.

 

Hoe 'Volg mij niet'-verzoeken worden afgehandeld

www.electrominor.pt ondersteunt geen “Volg mij niet”-verzoeken.
Om te bepalen of de door u gebruikte services van derden gehoor geven aan 'Do Not Track Me'-verzoeken, leest u hun privacybeleid.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid, door op deze pagina en mogelijk binnen deze Dienst met zijn gebruikers te communiceren www.electrominor.pt en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar gebruikers via contactgegevens die beschikbaar zijn voor de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina meerdere keren te raadplegen in verband met de laatste wijziging die onderaan wordt beschreven.

Als de wijzigingen van invloed zijn op de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar indien nodig nieuwe toestemming van de Gebruiker verzamelen.

 

Juridische definities en referenties

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

 

Gebruiksgegevens

De informatie die automatisch wordt verzameld via deze www.electrominor.pt (of services van derden die zijn gecontracteerd in deze Service ( www.electrominor.pt), waaronder mogelijk: de IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die www.electrominor.pt gebruiken, de adressen URI (Uniform Resource Identifier), de datum en het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van de antwoordende server aangeeft (positief resultaat, fout , enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de door de Gebruiker gebruikte browser en besturingssysteem, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijvoorbeeld de tijd doorgebracht op elke pagina binnen de applicatie) en details over het gevolgde pad binnen de applicatie, met bijzondere aandacht voor de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

 

Gebruiker

De persoon die www.electrominor.pt gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

 

Gegevenshouder

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

 

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, het openbaar bestuur, de instantie of andere instantie die Persoonsgegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, het openbaar bestuur, de dienst of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, inclusief beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Dienst (www.electrominor.pt ). De Gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van deze Dienst ( www.electrominor.pt ).

 

www.electrominor.pt (of deze applicatie)

De manier waarop de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

 

Service

De dienst die wordt geleverd door  www.electrominor.pt zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze website/applicatie.

 

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

 

Cookie

Kleine gegevenseenheden die zijn opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van de bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (AVG - Algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op  www.electrominor.pt, tenzij anders vermeld in dit document.

 

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018